Privacyverklaring

VTech verbindt zich om de privacy van gebruikers van www.vtechnl.com te beschermen. Voor informatie over hoe gegevens verzameld of bekendgemaakt worden door VTech in verband met uw gebruik van www.vtechnl.com, kunt u onderstaande privacyverklaring raadplegen die integraal deel uitmaakt van deze Bepalingen en voorwaarden.

Om ons te helpen ons doel te bereiken om producten (die gedownload kunnen worden) en diensten van de hoogste kwaliteit te bieden, gebruiken wij informatie van onze interactie met u en andere klanten. We hechten bijzonder veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de door u verstrekte data. Aangezien wij uw privacy respecteren, hebben we procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie respectvol behandeld wordt.

Wij zijn van mening dat het van belang is om u over onze procedures ten aanzien van onze verwerking van uw persoonlijke informatie te informeren. Deze privacyverklaring (hierna te noemen: “Privacyverklaring”) legt uit welk soort informatie wij verzamelen, met welk doel wij deze verzamelen en op welke manier wij de informatie gebruiken, met wie wij de informatie delen en welke keuzes u hebt met betrekking tot ons gebruik van uw informatie. Deze Privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van www.vtechnl.com. Door www.vtechnl.com te gebruiken of door registratie via www.vtechnl.com, geeft u ons toestemming om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring. Derhalve raden wij u aan om de Privacyverklaring zorgvuldig door te nemen.

I.1 Identiteit
VTech is een multinational met rechtspersonen, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die grensoverschrijdend zijn. De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens via www.vtechnl.com is:

 • VTech Electronics Europe B.V. (VTech)
 • Postbus 10042
 • 6000 GA Weert
 • Nederland
 • Het e-mailadres van VTech is: vtechbenelux@vtech.com

I.2 Verzamelde persoonsgegevens

 1. De informatie die u ons verschaft – Wij ontvangen alle door u via www.vtechnl.com of anderszins verstrekte informatie en slaan deze op. U kunt ervoor kiezen bepaalde informatie niet te verstrekken, in welk geval u niet in staat zult zijn gebruik te maken van al onze functies. Door www.vtechnl.com te gebruiken of door registratie via www.vtechnl.com, geeft u ons toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Privacyverklaring. Indien u besluit u te registreren, zijn de persoonsgegevens die wij verzamelen, opslaan en gebruiken bijvoorbeeld de volgende gegevens: naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum. Door ons uw persoonsgegevens online te verstrekken, accepteert u het risico dat derden deze gegevens kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Verstrek geen informatie waarvan u niet wilt dat VTech daar toegang toe heeft.
 2. Automatische informatie – We gebruiken bepaalde middelen waarmee wij informatie over uw gebruik van www.vtechnl.com kunnen verzamelen, opslaan en analyseren. Deze zogenaamde automatische datacollectietools vergaren bepaalde standaardinformatie die uw browser naar onze server verstuurt, zoals uw browsertype en taal, toegangstijden, IP-adres, gebruiker-agentstring en klikgedrag. Opgemerkt dient te worden dat uw identiteit over het algemeen niet getraceerd kan worden via het IP-adres. We verifiëren niet wie welk IP-adres wanneer gebruikt, hetgeen wil zeggen dat we uw identiteit niet via deze data traceren. Uw IP-adres zal ons alleen in staat stellen om de naam van uw internetprovider of bedrijfsnetwerk en mogelijk het land waar u zich bevindt, te bepalen.
 3. Speciale persoonsgegevens – We registreren geen speciale persoonsgegevens met betrekking tot religie of filosofie, afkomst, politieke overtuiging, gezondheid en seksuele voorkeur van een persoon of persoonsgegevens met betrekking tot het lidmaatschap bij een vakbond.
 4. VTech verwerkt geen factureringsinformatie en slaat deze niet op. Om een betalingstransactie te doen binnen www.vtechnl.com, zullen gebruikers doorverwezen worden naar websites van derden. VTech beheert, controleert of exploiteert deze websites niet en is niet verantwoordelijk voor de privacybeleidslijnen of -praktijken van deze websites. De persoonsgegevens die u wilt verstrekken of die door deze websites van derden vergaard worden (zoals creditcard- of PayPal-gegevens) vallen niet onder de Privacyverklaring. Beleidslijnen en praktijken met betrekking tot privacy voor deze websites kunnen afwijken van ons beleid en onze praktijken met betrekking tot privacy. De toegang tot en gebruik van deze websites is uitsluitend op eigen risico. We raden u aan de privacybeleidslijnen van deze websites te lezen alvorens uw persoonsgegevens op deze websites openbaar te maken.

I.3 Doelen van de verzameling van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden verzameld om informatie en diensten aan u te verstrekken en om VTech in staat te stellen om (i) de activiteiten van klanten en consumenten te analyseren en bewaken; (ii) producten van VTech te promoten en ondersteunen; (iii) de producten en diensten die via www.vtechnl.com verstrekt worden voor u duidelijk en overzichtelijk te houden; (iv) een kennisbasis te ontwikkelen met betrekking tot de gebruikers en klanten van www.vtechnl.com; (v) met u te corresponderen. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens alleen verzamelen en gebruiken ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten en om u een betere service te bieden.
 2. Elke geregistreerde gebruiker heeft de keuze om per e-mail advertenties en reclame van ons te ontvangen. U ontvangt alleen reclameberichten van ons als u ermee heeft ingestemd om deze te ontvangen door het vak daarvoor aan te klikken wanneer (i) u uzelf registreert, en (ii) u uw instellingen na registratie wijzigt. Daarnaast krijgt u bij ontvangst van een e-mailbericht van VTech elke keer de kans om aan te geven dat u geen e-mails meer wilt ontvangen van VTech en om u uit te schrijven uit onze mailinglijst. Als u ervoor kiest u uit te schrijven, zult u geen e-mailberichten meer van ons ontvangen. Om ons te helpen de communicatie via e-mail nuttiger te maken, kunnen we een bevestiging ontvangen wanneer u uw e-mailberichten opent als uw computer dat ondersteunt.

I.4 Delen van persoonsgegevens

 1. Als wij u om uw persoonsgegevens vragen, is dat zodat wij u (downloadbare) producten en diensten kunnen aanbieden. Dit kan vereisen dat wij informatie delen met onze zakelijke partners om ons in staat te stellen uw order te verwerken.
 2. De gegevens die VTech van u verzamelt, zullen doorgestuurd worden naar en opgeslagen worden op servers van Sitehosting in Brussel. Dit personeel kan betrokken worden bij o.a. de vervulling van uw order, het verwerken van uw betalingsgegevens en het bieden van ondersteunende diensten. Als u bijvoorbeeld een downloadbaar product koopt via Explor@ Park, moeten wij, net als elke andere retailer, uw creditcardgegevens aan de creditcardverwerker verstrekken voor betalingsdoeleinden. Om de producten en diensten die geboden worden, te verbeteren, kan VTech gegevens die via Explor@ Park verzameld zijn, delen met zakelijke partners, zoals ontwerpers, en kan VTech gegevens verstrekken aan partijen die ondersteunende diensten leveren voor Explor@ Park. Door uw persoonsgegevens te verstrekken, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking van data. We zullen alle in redelijkheid vereiste stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Privacyverklaring en de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld worden.
 3. We kunnen externe reclamebedrijven inschakelen om advertenties ten behoeve van ons te verstrekken. Deze bedrijven kunnen cookies en actietags (ook bekend als “single pixel gifs” of “web beacons”) gebruiken om de doeltreffendheid van reclame te meten. Alle informatie die deze derden verzamelen via cookies en actietags is volledig anoniem.
 4. We kunnen genoodzaakt zijn om zonder voorafgaande kennisgeving persoonsgegevens te verstrekken naar aanleiding van de uitvoering van een wet of een ander verzoek van overheden, om contract- of eigendomsrechten ten uitvoer te leggen, door een verkoop of fusie van een of meer van onze activa, of wanneer dat vereist is bij de wet of nodig is om onszelf te beschermen. Informatie die wij verzamelen kan ook overgedragen worden in verband met een verkoop of fusie van het bedrijf of een afdeling of bedrijfslijn van het bedrijf waarop de informatie betrekking heeft.

I.5 Niet-delenlijst
Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens die via www.vtechnl.com verzameld zijn, voor marketing- of reclamedoeleinden met derden gedeeld worden (welke derden niet aan VTech gerelateerd zijn), kunt u uw naam laten opnemen in een “niet-delenlijst” (in welk geval deze informatie niet met derden die niet aan VTech gerelateerd zijn, gedeeld wordt) door een verzoek te sturen naar: VTech Electronics Europe B.V., Postbus 10042, 6000 GA, Weert, vtechbenelux@vtech.com.

I.6 Datacollectietools

 1. We kunnen “pixel tags” (kleine grafische bestanden, ook bekend als “tracking pixels” of “web beacons”) of andere middelen voor datacollectie gebruiken om ons in staat te stellen het gebruik van www.vtechnl.com te bewaken. Deze tools stellen ons in staat om technische en statistische data te verzamelen over uw gebruik van www.vtechnl.com. Technische en statistische data zijn het IP-adres, bezoektijden, gebruiker-agentstrings, browsertype, monitorafmetingen, etc. Data die op deze manier vergaard worden, zijn uitsluitend bedoeld voor ons eigen gebruik. Het gebruik van deze tools is gebaseerd op een standaardtechnologie die door de meeste bedrijven gebruikt wordt.
 2. Zoals hierboven uitgelegd, worden de pixel tags onder andere gebruikt door een externe serviceprovider om voor ons advertenties te verzorgen via het internet. Deze serviceprovider kan anonieme informatie (anders dan het IP-adres van uw computer) verzamelen over uw bezoek aan www.vtechnl.com en uw interactie met onze producten en diensten.

I.7 Veiligheid
VTech heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of een onwettige vorm van verwerking daarvan te voorkomen. De data die via www.vtechnl.com verwerkt worden, worden op een server opgeslagen. Deze server is beveiligd tegen enig onwettig gebruik door derden, zoals de wijziging van gegevens.

I.8 Bewaartermijn
VTech bewaart de persoonsgegevens niet op een manier waarop de persoon in kwestie geïdentificeerd kan worden gedurende een langere termijn dan vereist is voor doelstellingen waarvoor deze gegevens verzameld en verwerkt zijn.

I.9 Verzoek om toegang
U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U kunt er voor kiezen om ons per post een verzoek om toegang te sturen: VTech Electronics Europe B.V., Postbus 10042, 6000 GA, Weert, of per e-mail naar vtechbenelux@vtech.com.

I.10 Verzoek om verwijdering of herstel

 1. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken en vragen om uw gegevens te verwijderen. Op verzoek zal VTech onmiddellijk (of ten minste zo snel mogelijk) de gegevens verwijderen die vereist waren voor registratie. Ten gevolge van een dergelijk verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens, zijn wij (technisch) gedwongen om uw registratie bij Explor@ Park te beëindigen, hetgeen betekent dat u niet meer in staat zult zijn van Explor@ Park gebruik te maken. Bovendien zullen alle overeenkomsten die u met VTech gesloten heeft, inclusief zonder beperking uw licenties om software van VTech te installeren en gebruiken op compatibele hardwareproducten, als beëindigd beschouwd worden. Om een verzoek om verwijdering of herstel van gegevens uit te voeren, is het nodig dat u aangeeft welke gegevens voor registratie gebruikt zijn. We zullen contact met u opnemen via het e-mailadres dat u bij de registratie opgegeven heeft. Een verzoek om verwijdering of herstel kunt u sturen naar vtechbenelux@vtech.com.
 2. De door u verstrekte gegevens kunnen ook op initiatief van VTech verwijderd worden. VTech kan bijvoorbeeld besluiten om dat te doen indien zij door een klant op de hoogte gesteld is dat deze klant niet langer gebruik wil maken van de producten en/of diensten die door VTech verstrekt worden.

I.11 Recht op bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken indien de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op de grond dat deze verwerking nodig is voor de rechtmatige belangen van VTech of een derde. U kunt een bezwaar indienen op basis van deze grond in verband met onze bijzondere persoonlijke omstandigheden via het volgende e-mailadres:vtechbenelux@vtech.com. VTech zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordelen of het bezwaar gegrond is. Als dat het geval is, zal VTech de verwerking onmiddellijk beëindigen. De afhandeling van het bezwaarschrift kost € 4,50. Indien het bezwaar gegrond is, zal VTech deze vergoeding terugbetalen.

I.12 Wijzigingen
We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig door te nemen om ervoor te zorgen dat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

I.13 Vragen over privacy
Vragen met betrekking tot de Privacyverklaring kunnen ingediend worden per gewone post: VTech Electronics Europe B.V., Postbus 10042, 6000 GA, Weert, of per e-mail: vtechbenelux@vtech.com.